برگزارکنندگان دانشگاهی

برگزارکنندگان دانشگاهی
موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت علمي دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران به عنوان برگزار کنندگان دانشگاهی و هم‌چنین جلب مشارکت دیگر مجامع علمی داخلی و خارجی مبادرت به برگزاری ادوار مختلف کنفرانس  ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران نموده اند. علاوه بر صدور گواهی نامه اصل هولوگرام دار خدمات زیر نیز برای مقالات پذیرفته شده فراهم شده است ▫️اختصاص کد یکتای COI  به هر مقاله و نمایه تمام متن و رایگان مقاله در سیویلیکا(مرجع دانش)▫️امکان نمایه و صدور گواهی SID▫️امکان صدور گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal▫️ امکان صدور گواهی نامه بین المللی ESC


هفدهمین همایش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران، مهدوي، مخابرات، همراه اول، همايش، مديريت، علوم انساني، حقوق، روان شناسي. مدیریت، مهدوي، همایش و کنفرانس، مهندسي، علوم انساني ، مديريت و مهندسي، پایتون، وزارت، سازمان، نظامی، انقلاب، پذیرش مقاله، آموزشی، علم، دانش، وزارت، دستگاه اجرایی، سازمان، شرکت، فراخوان، پذیرش مقاله، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت،
دانشگاه قم